къэбыстэшх


къэбыстэшх

зи щыгъыныхьхэм къэбыстэ тхьэмпэхэр яшх хьэндрабгъуэ хужь цIыкIу
капустница, белая бабочка, огородный вредитель

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.